.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Aktuális

Ingatlan bérbeadás - Kistályai u. 18.

Az EVAT Zrt. 2023. szeptember 28.-án 9.30 órakor
nyílt versenyeztetés útján bérbe kívánja adni a tulajdonát képező
alábbi ingatlanrészt

Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3. sz. EVAT Zrt. Tanácsterem

Eredményhirdetés helye és ideje: a nyílt versenyeztetési eljárás eredménye azonnal kihirdetésre kerül.

Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 30 munkanap.

A bérleti jogviszony időtartama: a bérleti jogviszony kezdetétől számított 5 év.

Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2024. májusában kerül sor.

A licitlépcső: 10.000,- Ft.

A pályázati biztosítékot a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén 2 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. Az ingatlanrész leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.
A helyiség a nyílt versenyeztetési eljárás előtt megtekinthető az 511-731-es számon egyeztetett időpontokban.

A konyha és büfé üresen kerül bérbeadásra. Az épületrész villany- és gázhálózatának kialakítására a bérlővel együttműködve, igényeinek megfelelően kerül sor.
Bérbeadó lehetőséget biztosít az értéknövelő beruházások bérleti díjba történő beszámítására Eger MJV Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022 (XI.25) önkormányzati rendeletének 21. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján az EVAT Zrt. Igazgatósága által elfogadott előzetes költségvetés alapján.
Az ingatlanrész albérletbe nem adható.

Az ajánlatok bírálati szempontja: a legmagasabb összegű ajánlat.
Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
▪ Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
▪ Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
▪ A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Az eljáráson résztvevő az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:
▪ személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
▪ egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban,
▪ ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt az eljárásban, akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazása,
▪ az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat
▪ EVAT Zrt felé nincs díj tartozása.

A nyílt versenyeztetés eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-735 telefonszámon.

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

EVAT Zrt. Igazgatósága

 

 

 

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266 Porta
.36 536-280 Ügyfélszolgálat
80 204-979 HibabejelentésKapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777  Porta
.36 511-735 Ügyfélszolgálat