.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Ingatlan hírek

Ingatlan bérbeadása - Dobó tér 11.

47. /2020. (V.04.) számú polgármesteri határozat:
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozattal kezdeményezem az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiség nyílt versenyeztetés útján történő bérbeadására vonatkozó alábbi pályázati felhívás közzétételét:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiséget nyílt versenyeztetési eljárás útján történő bérbeadásra az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015.(X.30.) rendelet alapján az alábbiak szerint:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az EVAT Zrt. 2020. május 12-én 10.00 órakor  nyílt versenyeztetés útján bérbe kívánja adni az Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiséget. (összegek Ft-ban értendők)

 

Cím

 

Hrsz.

 

Funkció

 

Alapter. (m2)

Induló éves bérleti díj (nettó ár)

 

Pályázati biztosíték

Megtekinthetőség a helyszínen

Dobó tér 11.

5037

műemlék épület

173

8.578.260,-

2.144.600,-

előre egyeztetett időpontban

A Dobó tér 11. sz alatti ingatlan esetében a bérleti jogviszony kezdete 2020. október 01.
A Dobó tér 11. szám alatti bérlemény jelenlegi bérlőjét EMJV Önkormányzata 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 23.§ (7) bekezdése alapján elő bérleti jog illeti meg.

A Pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása nyilvános közzététel útján történik.
Közzététel módja: Városi Újság, Városi Televízió képújság, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, www.evatzrt.hu honlapon

Az eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz EVAT Zrt. Tanácsterem

Eredményhirdetés helye és ideje: a nyílt versenyeztetési eljárás eredménye azonnal kihirdetésre kerül.
Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.
A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év,
Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2022. májusában kerül sor.

A licitlépcső: 10.000,- Ft.
A pályázati biztosítékot az eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.
Az üzlet a nyílt versenyeztetési eljárás előtt megtekinthetőek a hirdetményben megjelölt időpontokban.

A Dobó tér 11. szám alatti ingatlan tekintetében, Eger MJV Önkormányzat Közgyűlése Egri Értéktár Bizottsága 4/2019. (IV.17.) számú döntése alapján, a pályázóval szemben elvárt követelmény az ingatlan korábbi funkcióval és minőségben történő üzemeltetése.

Az épületben folytatható szezonális tevékenységre tekintettel az éves bérleti díj megfizetése szezonra bontható (6 hónap +40%, 6 hónap -40%).

Az üzlethelyiség albérletbe nem adható.
I. és II. körzetben a használtruha-kereskedés önkormányzati tulajdonú üzlethelységben nem folytatható.

Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül.

Az ajánlatok bírálati szempontja:

- A legmagasabb összegű ajánlat
- Egri Értéktár Bizottság 4/2019. (IV.17.) számú testületi döntése alapján az ingatlan berendezési és felszerelési tárgyai feletti rendelkezési jog, melynek értékelése a feladatellátás tekintetében jogutód Eger MJV Önkormányzat Közgyűlése Város Imázs Bizottság jogosultsága

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
- Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
- A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Az eljáráson résztvevő az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:
- személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
- egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban,
- ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt az eljárásban, akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazása,
- az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és adók módjára behajtható tartozása.

A nyílt versenyeztetési eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-735 telefonszámon.

Felelős: EVAT Zrt.
Határidő: 2020. május 31.

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
.evatzrt@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás