.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

A távhőről

Néhány szóban a távhőszolgáltatásról

Lakást vásárolt és nem lakott még távfűtött egri lakásban? Ha igennel válaszol erre a kérdésünkre, akkor érdemes figyelmesen elolvasnia az alábbi tájékoztatót, melyet Önnek készítettünk azért, hogy segítsünk eligazodni a távhőszolgáltatás fogalmai között. További részletesebb tájékoztatót talál Üzletszabályzatunkban, Ügyfélszolgálati Irodánkon.

A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján megkülönböztetünk:

Egyedi mérés szerinti távhőszolgáltatást, amikor a lakás egy csatlakozási pontról van ellátva, az összes radiátort egy vízszintes körre fűzik fel és a lakás fűtési célú hőfogyasztását, továbbá a vízmelegítéshez szükséges hőt is hőmennyiségmérő méri. Ilyen megoldás jelenleg Egerben nincs.
Hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatást, amikor az épület összes hőfogyasztását a hőközpontban mérik. Egerben kizárólag hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás van.
Hőközponti mérés esetén a tulajdonosi közösség egymás közti megállapodása dönti el, hogy a mért fogyasztás díjának kiegyenlítése együttesen vagy lakásonként külön-külön történik. Együttes díjfizetés esetén a szolgáltató egy összegben számláz a felhasználónak (társasháznak, lakásszövetkezetnek stb.) és nincs tudomása a díjmegosztásról és a díjfizetőkről.
Külön-külön történő díjfizetés esetén az épület egészére megállapított díj megosztása és a megosztás szerinti számlázás a távhőszolgáltató feladata, de a tulajdonosok által meghatározott arányok szerint.

A távhőszolgáltatásra a tulajdonosok nevében a fogyasztói közösség megbízottja köt Általános Közszolgáltatási Szerződést. Ennek 1. számú melléklete tételesen felsorolja a díjfizetők- az ingatlan mindenkori tulajdonosa(i), akik között a szolgáltatási díjat meg kell osztani - adatait (név, cím, stb.). Tulajdonos-változás esetén e mellékletet módosítani szükséges, amire a Bejelentő lap szolgál, amit a szerződést kötő közösség képviselőjének is alá kell írnia.

A távhőszolgáltatásért fizetendő díjak

A távhőszolgáltatásért alapdíjat és hődíjat kell fizetni. Az együttes alapdíj a szolgáltató állandó költségeire (szolgáltatói berendezések üzemeltetése, fenntartása, stb.) fedezetet nyújtó szolgáltatási díj. A hőfogyasztás nagyságától független, tehát akkor is meg kell fizetni, ha a fogyasztó hőt nem vételez. Az alapdíj éves díj, amelyet a fogyasztónak a használatában álló, fűthető helyiségek légtérfogata után havonta egyenlő részletekben kell megfizetni.
A hődíj a hőközpontban mért távhő mennyiségéért fizetendő díj, tehát a hőfogyasztás nagyságától függ. A fogyasztók kérésére a mért hőmennyiséget a szolgáltató fűtési és vízmelegítési célú hőre osztja (fűtési hődíj és vízmelegítési hődíj). A vízmelegítési hődíj a melegvíz előállításához használt hidegvíz díját nem tartalmazza.

A számlázás

A havi számlák a tárgyhavi alapdíjat- és hődíjat tartalmazzák.
Hődíj esetében a szolgáltató havonta a megelőző elszámolási időszak fogyasztásából számított részletet számlázza, ami fűtés esetében a szerződést kötő közösség választásától függően hat- vagy tizenkét havi számlázás lehet. A közösség erre vonatkozó választása egy elszámolási időszakra érvényes. A számlákat az azokon feltüntetett fizetési határidőig kell megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató késedelmi kamatot számít fel.

Évenkénti hőenergia elszámolás

A lakóközösség által ténylegesen elfogyasztott hőenergiával a szolgáltató évente egyszer számol el. Az elszámolási időszak minden év július 1-től, következő év június 30-ig tart.
A hőenergia elszámolás során a távhőszolgáltató megállapítja az elszámolási időszakban leszámlázott hődíj részletek összegének és a felosztásból a lakásra jutó hőenergia díjának különbözetét. Az elszámolásról lakásonként a számla mellékletét képező, részletes értesítő készül.

Éves hőenergia elszámolás pénzügyi rendezése
• Befizetendő elszámolási különbözet esetén a szerződésben meghatározott fizetési mód szerint egyenlíti ki az ügyfél a számláját.
• Visszafizetendő elszámolási különbözet esetén az alábbi eljárást alkalmazzuk:
a. Amennyiben az elszámolást megelőző hó végén az ügyfél egyenlege hátralékot mutat, a túlfizetés nem kerül kifizetésre.
b. Az 3.000,- Ft és az az alatti túlfizetés esetén a távhoszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. melléklet 20.3.a pontja szerint járunk el:

"a) 3.000,- forintot meg nem haladó összeg esetében a díjfizetőt megillető összeget a felhasználó vagy a díjfizető következő számlájában számolja el,"
• Hátralékos ügyfelek esetén amennyiben az elszámolási különbözet összege meghaladja a hátralék összegét, úgy a következő részidőszaki számla összegét is figyelembe vesszük és előjel helyesen rendezendő az így képződött egyenleg összege (befizetés, vagy visszautalás)
• A nem-hátralékos ügyfelek esetén a magas pénzforgalmi költségek elkerülése érdekében az éves elszámolás negatív (visszafizetendő) összege összevonásra kerül a következő részidőszaki számla összegével.
A visszafizetendő összeget banki átutalással (csoportos beszedés és átutalás esetén) vagy postai úton visszafizetjük.

Hogyan történik a díjmegosztás?

A közösség által elfogyasztott fűtési célú hőmennyiség szétosztása történhet: légtérarányosan, költségosztó készülék, egyedi (lakás) mérőkészülék alapján.
Amennyiben a radiátorokon nincs fűtési költségmegosztó felszerelve, akkor az egyes lakásokra jutó mennyiséget a lakások fűthető légtérfogata határozza meg.
Amennyiben a radiátorokra fűtési költségmegosztó készülékeket szereltettek fel, akkor a fűtési célú hőmennyiséget - a leolvasott skála értékek alapján - a közösséggel szerződésben álló, költségmegosztást végző cég osztja szét az egyes lakások között.
Amennyiben a felhasználói vezetékhálózatra, egyedi lakás mérőkészülék van felszerelve a mért hőfogyasztási értékekkel arányosan kell megosztani.
A költségmegosztás nem hőszolgáltatói feladat. A költségosztási eredményeket a közösség megbízottja adja meg a hőszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
Figyelem: a fűtés befejeztével saját érdekében gondoskodjon arról, hogy fűtési költségmegosztójának leolvasása és cseréje megtörténjen, ugyanis ha ezt elmulasztja, akkor a közösségnek. jogszabályi felhatalmazás alapján - joga van becsült fogyasztást megállapítania.
A közösség által elfogyasztott vízmelegítési célú hőmennyiség a lakások melegvíz fogyasztása szerint oszlik meg az egyes lakások között. A melegvíz fogyasztási adatokat (m3) ugyancsak a közösség megbízottja adja meg a hőszolgáltatónak.
A közösség képviselőjétől származó fogyasztási adatokat a hőszolgáltató sem fűtés sem melegvíz esetén nem ellenőrzi, nem módosíthatja, azok helyességéért felelősséget nem vállal. A téves adatszolgáltatásból származó károk megtérítésére nem kötelezhető. A díjmegosztási arányok utólagosan csak számítási hiba esetén, a tulajdonosi közösség képviselőjének a távhőszolgáltatóhoz írásban történt bejelentésére módosíthatók.

A távhődíjak megosztása régi és új tulajdonos között

Számlázás módosítását, ha a tulajdonos személyében bekövetkezett változástól számított 15 napon belül nem történt meg a bejelentés, legkorábban a bejelentés beérkezése időpontjától lehet igényelni a szolgáltatótól.

A tulajdonos változást a régi és új díjfizető együttes megjelenésével kell bejelenteni.
A bejelentés a távhőszolgáltató által rendszeresített nyomtatványok kitöltésével és leadásával válik érvényessé.
Díjfizetői jogviszony megszűnésekor a távhőszolgáltató a távozó díjfizetővel a rendelkezésre álló adatok alapján számol el az Üzletszabályzat előírási alapján. Az elszámolásról a távhőszolgáltató számlát készít.

Tulajdonos-változás esetén az új tulajdonos erre vonatkozó igénybejelentésének hiányában a havi részleteket változatlan összegben számlázzuk tovább. Az új tulajdonos azonban kérheti a szolgáltatótól saját fogyasztási szokásaihoz jobban igazodó fűtési-és vízmelegítési hődíj részlet megállapítását. E hődíj részletek a következő hőelszámolásig maradnak érvényben, mert a jogszabályok a hőelszámolás során új, a megelőző elszámolási időszak átlagfogyasztásából számított részletek megállapítását írják elő.

Hődíj részlet módosítása

A részfizetések megállapítása a helyi díjrendelet (EMJV Önkormányzat 43/2005 (XII. 16.) sz. rendelete) előírása szerint, a megelőző elszámolási időszak tényleges fogyasztási adatai alapján történik.
Kellő indoklás alapján, a díjfizető kérheti a távhőszolgáltatótól az erre a célra rendszeresített „Havi hődíj részlet módosítása” című nyomtatványon a megállapított havi fűtési és vízmelegítési hődíj részlet módosítását.

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
Nyomtatás